Hervormde Gemeente
Ottoland

Uitleg liturgische kleden

Groen is de kleur van groei en leven. Paars is de kleur van ingetogenheid, inkeer, boete en rouw. Wit is de kleur van Overwinning, vreugde, reinheid en licht. Rood is de kleur van het vuur, aangestoken door de Heilige Geest, deze zet mensen in vuur en vlam.

Uitleg van het groene liturgische kleed
Dit kleed hangt tussen de gedenkdagen in over de tafel.

Groen is de kleur van groei en leven. De cirkel: deze komt op elk van de 4 kleden terug en is ook te zien in het logo van onze kerk.Wij zijn een kring/gemeenschap van mensen, niet gesloten maar naar buiten gericht.Vandaar de opening, op elk van de kleden zal de opening naar een andere richting wijzen, oftewel naar alle 4 de windrichtingen. De vis: met daarin de Griekse letters van het woord Ichtus. Iedere letter in het woord is een afkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. De Bijbel: Gods Woord met daarin de tekst  1 Petrus 2:5, waarin staat: Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Deze tekst is ook te vinden op het kerklogo Het Kruis: het symbool van het grootst denkbare offer aan ons gegeven, het symbool van de volmaakte Liefde van God voor ons. De golfjes: symbool van het Levende water. In Johannes 7:37-38 staat: En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 

Uitleg van het paarse liturgische kleed
Dit kleed hangt in de Adventstijd, de periode voor Kerst en in de Lijdenstijd, de periode voor Pasen.

Paars is de kleur van ingetogenheid, inkeer, boete en rouw. De ring, die op elk van de 4 kleden terugkomt en ook te zien is in ons kerkzegel, symboliseert de kring/gemeenschap van mensen. Niet gesloten maar naar buiten gericht, vandaar de opening die op elk van de kleden naar een andere richting wijst, noord, zuid, oost of west. In de ring de tekst ‘Als levende stenen’, wat verwijst naar 1 Petrus 2:5, waarin Petrus de Gemeente beschrijft als Gods bouwwerk. Christus is het fundament en wij, als gelovigen, de stenen. Het Kruis is het symbool van het grootst denkbare offer aan ons gegeven, het symbool van de volmaakte Liefde van God voor ons. Daarin verweven de Menorah, de zevenarmige kandelaar. Het is het symbool van het volk Israel, het volk van Gods keuze met als roeping om lichtdragers te zijn, en waarmee, wij christenen, onlosmakelijk verbonden zijn. De opgeheven handen drukken overgave en toewijding uit, dat we ons in geloof uitstrekken naar God. 

Uitleg van het witte liturgische kleed 
Dit kleed hangt van de Kerstnacht t/m de zondag na 3 koningen,Witte Donderdag, Stille Zaterdag, de 7 zondagen van Pasen tot Pinksteren, Avondmaalsviering en bij rouw- en trouwdiensten.

Wit is de kleur van Overwinning, vreugde, reinheid en licht. De open ring, zoals die op elk van de kleden terugkomt symboliseert de kring/gemeenschap van mensen, niet gesloten, maar naar buiten gericht. Op elk van de kleden geopend naar een andere richting. De stenen in de ring verwijzen naar 1 Petrus 2:5 waarin Petrus de Gemeente beschrijft als Gods bouwwerk, Christus is het fundament en wij, als gelovigen, de stenen. Deze tekst staat ook in ons kerkzegel. De druiven en ranken verwijzen naar de tekst in Johannes 15:5, waarin de Here Jezus zegt “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen”. Christus is de Wijnstok en God is de Wijnbouwer die zorgt dat de ranken vruchtbaar worden. De ranken zijn de volgelingen van Christus. In het midden een Christus monogram wat samengesteld is uit de Griekse letters X en P, die de eerste letters van Christus vormen. Met links en rechts de eerste – en laatste letter van het Griekse alfabet, als symbool van het begin en einde. Zoals staat geschreven in Openbaring 22:13, waarin de Here Jezus zegt: “Ik ben de Alfa en Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste”.

Uitleg van het rode liturgische kleed 
Dit kleed hangt met Pinksteren, bid/dankstond, bevestiging ambtsdragers, belijdenisdienst en doopdienst.

Rood is de kleur van het vuur, aangestoken door de Heilige Geest, deze zet mensen in vuur en vlam. Maar het is ook de kleur van het bloed, zo herinnert het kleed ons aan alle mensen, die voor ons vanuit Gods Geest leefden, en voor hun geloof zijn gestorven in navolging van Jezus Christus. De ring: zoals eerder gezegd komt deze op elk van de kleden voor en is ook te zien in ons kerkzegel. Het symboliseert de kring/gemeenschap van mensen. Niet gesloten, maar naar buiten gericht. Op elk van de kleden wijst de opening naar een andere richting, oftewel de 4 windrichtingen. In de ring de tekst 1 Petrus 2:5, waarin Petrus de Gemeente beschrijft als Gods bouwwerk, Christus is het fundament en wij, als gelovigen, de stenen. Deze tekst staat ook in ons kerkzegel. Het Kruis: het symbool van het grootst denkbare offer aan ons gegeven, het symbool van de volmaakte Liefde van God voor ons. Deze keer mooi gevlochten weergegeven om de Kracht en Sterkte te onderstrepen.
De duif: symbool van de Heilige Geest die ons Gods vrede brengt. De Heilige Geest daalde in de gedaante van een duif op Jezus neer toen Hij was gedoopt.(Lukas 3:21-22). Ook komen we de duif tegen in de geschiedenis van Noach, die na de zondvloed een duif losliet en hoe deze terugkeerde met een uitbottend twijgje in de bek, als teken van verzoening tussen God en mensen en van nieuw leven na de dood. De vlammen: Op het Pinksterfeest verschenen er tongen als van vuur, die zich boven ieder van de gelovigen verspreiden, lezen we in Handelingen 2:3. Met Pinksteren zend God de beloofde Trooster en bevestigde Hij de betekenis van het werk van de Heilige Geest door vuur te sturen. 

 


Ander nieuws